Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Słupsku

Witamy

Witamy na stronach
Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność
w Słupsku.

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel.: 506 926 726;
        506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


Historia

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” został powołany w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia z dnia 31.08.1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, a Komisją rządową. 

Opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony interesów pracowniczych oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. 

Interesy lokalne członków związku reprezentuje Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Słupsku. Podstawowym jej zadaniem jest ochrona praw, godności oraz interesów pracowniczych członków związku, zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych i wychowawczych. 

W szczególności związek troszczy się o: 

 • ochronę interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków związku oraz ich rodzin; zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 • podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników; 
 • umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego; 
 • szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych; zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
 • ochronę kultury i szeroko pojętej edukacji; kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny; 
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka; 
 • przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku; 
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski. 


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność”
w Słupsku wchodzi w skład struktur ogólnopolskiego związku zawodowego, który do 1989 roku pełnił również rolę masowego ruchu oporu przeciw rządom komunistycznym w okresie Polski Ludowej. „Solidarność” powstała na bazie licznych komitetów strajkowych (w tym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego -MKS-u), które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku. 

W latach 1980-81 stanowisko pierwszej przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PO i W w Słupsku pełniła Sabina Szczechowicz. Za jej, jakże burzliwej kadencji, pracownicy oświaty, podobnie jak inni członkowie związku zaczęli wysuwać względem władz postulaty o charakterze ekonomicznym i politycznym, a środkiem dochodzenia praw stawały się strajki pracownicze. Pracownicy oświaty domagali się, zatem zapewnienia im prawa do utworzenia własnej reprezentacji w państwie, w postaci samodzielnie zorganizowanych wolnych związków zawodowych. Kolejne postulaty również miały charakter polityczny, a dotyczyły m.in. przestrzegania zawartego w konstytucji PRL prawa do wolności słowa oraz dostępu
do kontrolowanych przez partię mediów, zaprzestania represji wobec osób prześladowanych
za przekonania. Przedstawiano również szereg żądań ekonomicznych i socjalnych. Domagano się przeprowadzenia zmian w gospodarce, aby kraj mógł wyjść z kryzysu. Postulowano zwiększenie wsparcia dla osób wychowujących dzieci. Za ważne uznano też skrócenie czasu pracy poprzez wprowadzenie wolnych sobót. Stan wojenny 1981-1983 sprowadził działalność związkową
do podziemia. 

Związki oświatowe odżyły Słupsku po roku 1989. Kolejno funkcje przewodniczących Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku pełnili:   

 1. SABINA SZCZECHOWICZ 1980-1981 
 2. MAŁGORZATA MIKULIŃSKA 1989-1992 
 3. LESZEK STECKI 1992-1996 
 4. DOROTA BOJAROWSKA-BUBLEJ od 1996 do 2018. 
 5. DOMINIKA KORZENIOWSKA-GUDYN od 2018 do dziś. 

W Słupsku mieści się również Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Funkcję przewodniczących pełnili: 

 1. MICHAŁ GRACZYK 1989-1990 
 2. GRAŻYNA BOJAROWSKA od 1990 do 2018. 
 3. DOMINIKA KORZENIOWSKA-GUDYN od 2018 do dziś. 

Oświatowa "Solidarność"dążyła do przemian demokratycznych, wyrzekając się jednocześnie stosowania przemocy. Obrady Okrągłego Stołu udowodniły, że możliwe stało się pokojowe porozumienie pomiędzy władzą i opozycją, reprezentującą interesy pracowników. 

Dlatego i dziś działaniom słupskiej oświaty przyświeca troska o interesy pracowników oświaty
i wychowania, realizowanych poprzez debaty, dyskusje z władzami, w ostateczności poprzez czynną opozycję w postaci strajku. 

Obecnie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność” w Słupsku skupia członków zrzeszonych w 40 kołach.
Siedziba związku mieści się w rozpoznawalnym budynku przy ulicy Jedności Narodowej 2 w Słupsku, choć szkolne koła działają przecież w prawie wszystkich szkołach i placówkach oświatowych powiatu słupskiego. Tu także mieści się siedziba czynnie działającego Koła Emerytów Pracowników Oświaty i Wychowania. 

Do najważniejszych osiągnięć związku należy obrona Karty Nauczyciela, czynny udział w reformie oświaty po roku 1989a także zapewnienie decentralizacji funduszu socjalnego od 1989 roku. Codziennością związku są starania o przestrzeganie praw i interesów, zarówno pojedynczego pracownika, jak i oświatowej społeczności, przejawiające się choćby w sukcesywnych zabiegach
o zwiększenie nakładów na naukę i oświatę. 

Przedstawiciele słupskiej, oświatowej „Solidarności” zawsze byli zaangażowani w działalność
na rzecz środowiska. Corocznie organizujemy dla naszych członków obchody Dnia Dziecka, uroczyście obchodzimy dzień Edukacji Narodowej, spotykamy się z okazji wigilii, uczestniczymy
w organizacjach wycieczek, wyjazdów i pielgrzymek. 

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku opiera swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej. Ostatnie lata pracy na rzecz członków związku i słupskiej oświaty, to kontynuacja wielkiej pracy w kształtowaniu polskiej oświaty i troski o jej wysoki poziom w słupskich placówkach oświatowych.