Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Prekonsultacje

Komunikat

Nowe stawki według MEN

Ministerstwo proponuje następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego:

1) nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 4908 zł

2) mianowany – 5057 zł

3) dyplomowany – 5915 zł

Oznacza to, że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego wzrosną dla nauczycieli:

1) nieposiadających stopnia awansu zawodowego – o 1218 zł;

2) mianowanych – o 1167 zł;

3) dyplomowanych – o 1365 zł.

Rada KSOiW

Obradująca w Warszawie 17 stycznia br. Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” była poświęcona wielu problemom edukacyjnym dotyczącymi zarówno spraw wewnątrzzwiązkowych, jak i tych związanych działalnością Sekcji w przestrzeni publicznej.

więcej: https://oswiata-solidarnosc.pl/komunikat-o-obradach-rady-krajowej-sekcji-oswiaty-i-wychowania-nszz-solidarnosc/

Postulaty i stanowiska "S"

Postulaty i stanowiska WZD oraz zasady współpracy KSOiW NSZZ „Solidarności” i MEN to tematy pierwszego spotkania strony związkowej z Panią Minister Barbarą Nowacką. 17 stycznia 2024 roku, Waldemar Jakubowski, Danuta Utrata, Izabela Lorenz-Sikorska i Janusz Wolniak spotkali się z Panią Minister Barbarą Nowacką oraz kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani Minister przedstawiła osoby kierujące ministerstwem i wskazała ich kompetencje. Za współpracę ze stroną związkową odpowiada Pani Minister Paulina Piechna-Więckiewicz. Przewodniczący KSOiW Waldemar Jakubowski wręczył postulaty KSOiW i uchwały WZD KSOiW. Podkreślił, że w przekazanych dokumentach delegaci wskazali na problemy, które wymagają podjęcia działań strony rządowej we współpracy ze związkami zawodowymi. Przewodniczący Waldemar Jakubowski jako najpilniejsze wskazał:

- Niezwłoczny wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli przynajmniej o 30% na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, nie mniej jednak niż 1500 zł brutto.

- Odejście od kwoty bazowej i powiązanie stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw.

- Przeznaczanie docelowo na edukację 8% PKB.

- Urealnienie ochrony prawnej godności nauczycieli w związku z wykonywaną pracą.

- Standaryzacja warunków pracy nauczycieli.

- Zapewnienie wysokiego poziomu funkcjonowania szkolnictwa specjalnego.

- Ustawowe zagwarantowanie stałego uprawnienia do wcześniejszych emerytur w wysokości umożliwiającej godziwe życie.

- Ograniczenie biurokracji, przede wszystkim związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

- Wprowadzenie przepisów określających wynagrodzenie nauczycieli za inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły – art. 42 KN.

- Podniesienie dodatku za wychowawstwo do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego) i nadanie uprawnień do niego pracownikom faktycznie pełniącym tę funkcję bez wynagrodzenia, np. w centrach kształcenia zawodowego, zespołach edukacyjno-terapeutycznych i innych.

- Zbudowanie funkcjonalnego systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.

- Znowelizowanie art. 47 KN – zrównanie uprawnień do nagród jubileuszowych z pracownikami samorządowymi.

- Ujednolicenie przepisów dotyczących wysokości i uprawnień do dodatku za warunki trudne i uciążliwe – praca z uczniami niepełnosprawnymi, bez względu na rodzaj placówki i miejsce wykonywania pracy w wysokości co najmniej 20% wynagrodzenia zasadniczego za pracę w warunkach trudnych i 10% za pracę w warunkach uciążliwych.

- Uzyskanie uprawnień do urlopu na żądanie wzorem innych grup zawodowych w Polsce.

- Jednoznaczna regulacja prawna w sprawie pensum i wynagradzania, np. nauczyciel informatyk – zajęcia teoretyczne – 18 g., a zajęcia praktyczne – 20 g. (wykonują tę samą pracę).

- Wprowadzenie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.

Problemy szkolnictwa specjalnego i postulat ograniczenia dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno – pedagogiczną omówiła Izabela Lorenz-Sikorska. Danuta Utrata przedstawiła obszary wymagające zmian w szkolnictwie zawodowym, a Janusz Wolniak w szkolnictwie dla dorosłych. Przedstawiciele KSOiW zapytali o konsekwencje „odchudzenia” podstawy programowej i czy zmniejszona zostanie liczba godzin. Pani Minister Katarzyna Lubnauer przekazała, że liczba godzin pozostanie bez zmian. Kolejne pytanie dotyczyło zadań domowych, będą one zlikwidowane w szkołach podstawowych. Zmiany te wejdą w życie od 1 września 2024 r. Strona związkowa omówiła propozycje zasad i trybu współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Widzi ona konieczność ustalenia harmonogramu spotkań, aby jak najszybciej wprowadzić zmiany oczekiwane przez środowisko oświatowe. Pani Minister zaproponowała również możliwość merytorycznych spotkań przedstawicieli MEN ze strukturami związkowymi w terenie.

Szczęśliwego Nowego Roku

Komunikat z posiedzenia sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 28 grudnia 2023 r.

Tematem obrad były rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, a także finansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki; Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Centrum Łukasiewicz, Akademii Kopernikańskiej, Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Polskiej Akademii Nauk. Następnie dyskutowano o części budżetowej dotyczącej oświaty i wychowania. Na wątpliwość wyrażoną przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” dotyczącą mechanizmu wprowadzania podwyżek dla nauczycieli szkół wyższych, który traktuje wysoko wykwalifikowany personel pomocniczy ( pracownicy naukowi, którym odebrano status nauczyciela akademickiego) na równi z pracownikami administracji oraz pozostawienia całkowitej dowolności wdrażania zakładanych podwyżek rektorom. Wiceminister Marek Gzik oświadczył, że ministerstwo przyznaje uczelniom określone środki finansowe i nie zamierza ingerować w ich wydawanie. Skutkiem takiego stanowiska ministerstwa może być to, że nauczyciele akademiccy niektórych uczelni nie otrzymają podwyżek. W części spotkania dotyczącej oświaty wiceminister Joanna Mucha stwierdziła, że zawirowania związane z opóźnieniem w procedowaniu ustawy okołobudżetowej nie wpłyną zasadniczo na wprowadzanie podwyżek dla nauczycieli. Kwota bazowa ma wzrosnąć o 30%, co będzie skutkowało wzrostem średnich wynagrodzeń do wysokości: nauczyciel poczatkujący – 6354 zł, nauczyciel mianowany – 7453 zł, nauczyciel dyplomowany – 9523 zł (średnie „karciane”). Zatem planowane podwyżki będą z pewnością znaczące, choć w dalszym ciągu nie wiemy, jak dokładnie będą się kształtowały minimalne wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i czy rzeczywiście wzrosną one o zapowiadane 1500 zł. Znacząco wzrośnie również dotacja dla samorządów na funkcjonowanie przedszkoli – o 2,3 mld wobec planowanej w wysokości 1 mld zł. Pozostaje także mechanizm korzystniejszego naliczania subwencji dla małych szkół wiejskich. Planowane jest - od września 2024 - przywrócenie nauczania j. niemieckiego (dla mniejszości narodowej) w wymiarze 3 godzin tygodniowo wraz z odpowiednią zmianą podstawy programowej. Obecny rząd zobowiązuje się zawalczyć o wzajemność rzędu niemieckiego w tym zakresie. Jak dotąd nikomu się to nie udało, będziemy zatem pilnie obserwować sytuację.

dr Waldemar Jakubowski

Przewodniczący KSOiW

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dalej >>