Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Zaproszenie na szkolenia IDN

Instytut Doskonalenia Nauczycieli NSZZ "Solidarność" zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół na BEZPŁATNE szkolenia:

 1. Konferencje on-line w pracy nowoczesnej szkoły
 2. Mobilne technologie w edukacji - Wykorzystanie tabletu i smartfona w aktywizacji nauczania
 3. Projekt edukacyjny nie tylko w gimnazjum, czyli jak pobudzić i zaktywizować uczniów do działania
 4. Bezpłatne narzędzia Google Apps w pracy nauczyciela

Zobacz

Projekty rozporządzeń przesłane przez MEN do konsultacji


Koleżanki i Koledzy,
w załączeniu przekazuję 2 projekty rozporządzeń przesłane przez MEN do konsultacji:
     
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
     
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
     
Bardzo proszę o przekazywanie uwag i opinii najpóźniej do 3 kwietnia br. na adres KSOiW: edukacja@solidarnosc.org.pl
     
Projekty są dostępne również na stronie internetowej KSOiW:
 http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/
 
Pozdrawiam     Ryszard Proksa     Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Obrady Regionalnej Sekcji OiW w Słupsku

24.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność". w Słupsku. Obradujący przewodniczący Komisji Międzyzakładowych
i Zakładowych poparli zaostrzenie przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania akcji protestacyjnej. Postanowiono, że od 15 kwietnia 2015 roku zostana oflagowane szkoły
i placówki oświatowe, zdecydowano również o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcami oraz o uczestnictwie w demonstracji w Warszawie 28 kwietnia br.. Jednocześnie trwać będzie akcja informacyjna o przyczynach sporu i protestu  konferencje prasowe, ulotki, plakaty, banery).
Członkowie Rady Regionalnej Oświaty i Wychowania w Słupsku zapoznali się z aktualną sytuacją polityki oświatowej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego naszego regionu. Wiele z tych działań oceniono bardzo krytycznie. W dyskusji poruszono częste łamanie ustawy KN, KP ustawy o związkach zawodowych przez pracodawców.

Ogromne oburzenie Rady wywołał artykuł zamieszczony w dzienniku "Rzeczpospolita" (artykuł z 22.03.2015 r.), atakujący i szkalujący zawód nauczyciela.
Wszystkim ,,mało zarabiającym" redaktorom proponujemy zmianę zawodu na ten nasz intratny zawód i zapraszamy choćby do próby pracy w szkole lub placówce oświatowej. Najlepiej, by była to szkoła w małym mieście prowadzona przez stowarzyszenie!

Kolejne zebranie Rady Sekcji Regionalnej wyznaczono na 14 kwietnia 2015 roku. zebranie prowadziła przewodnicząca - Grażyna Bojarowska.
 

Nadzwyczajne Obrady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,S" w Warszawie

18.03.2015 - nadzwyczajne obrady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,S" w Warszawie w sprawie eskalacji protestu oświaty w sprawie braku porozumienia z MEN.
Obradująca w dniu wczorajszym KSOiW podjęła decyzję o zaostrzeniu akcji protestacyjnej wobec braku reakcji rządu RP na postulaty NSZZ ,,Solidarność".
 

Komunikat KSOiW

Uchwały KSOiW

Apel KSOiW

Obrady Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Obrady Prezydium Komisji Międzyzakładowej, które odbyły się 17 marca 2015 r. dotyczyły przede wszystkim sytuacji lokalnej oświaty. Rozpatrzono pisma, które wpłynęły do organizacji, przyjęto stosowne projekty uchwał i stanowisk. Omówiono XII Walny Zjazd Delegatów. Przygotowano projekt uchwały dotyczącej zbliżających się konkursów na dyrektorów szkół i placówek.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty

17.03.2015 roku przedstawiciele naszej organizacji związkowej, wśród nich Michał Graczyk - zastępca przewodniczącego KMPOiW ,,Solidarność" w Słupsku, uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Oświaty, podczas której prezentowaliśmy nasze negatywne stanowisko wobec propozycji likwidacji bibliotek szkolnych, poparliśmy petycję słupskich pedagogów i psychologów o obniżenie pensum dydaktycznego do poziomu sprzed 2012 roku i sceptycznie odnieśliśmy się do zamiaru władz miasta w sprawie zmiany lokalizacji i łączenia w 2016 ogólniaków - IV LO z LO nr 3.

Szkolenie dla członków Związku

W dniach od 13 - 15.03 2015 r. w Ustce odbyło się szkolenie dla członków Związku pt.,Jak korzystać z prawa?".  Uczestniczyło w nim 25 kursantów, którzy zarówno pogłębiali, jak
i poszerzali swoją wiedzę na temat prawa związkowego, oświatowego, prawa pracy w tym zawiłości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej

10.03.2015 r. obradowało XII Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZZ ,,Solidarność" w Słupsku. Gośćmi 62 delegatów szkół i placówek oświatowych objętych działaniem naszej organizacji związkowej byli: Pani Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Pani Bogna Winiarczyk - Wydział Edukacji oraz Przewodniczący Regionu Gdańskiego Pan Krzysztof Dośla i Przewodniczący Regionu Słupskiego Pan Stanisław Szukała. Dyskusja delegatów i zaproszonych gości dotyczyła przede wszystkim przyszłości słupskiej oświaty, bazy szkolnej, reorganizacji sieci szkolnej, demografii, kondycji finansowej miasta. Delegaci zwracali uwagę na nieprawidłowości i łamanie praw związkowych przez dyrektorów szkół czy unikanie współpracy z przedstawicielami Związku. Krytycznie odnieśli się do szybkich, zaskakujących środowisko oświatowe decyzji o zmianie bazy IV Liceum Ogólnokształcącego i przeniesienia szkoły już w tym roku do ZSO nr 3. Budzi to ogromne obawy pracowników, lęk przed utratą pracy, ale też i smutek z powodu niszczenia dorobku i tożsamości obu szkół. Delegaci podjęli stosowne, adekwatne do dyskusji stanowiska, które Państwu prezentujemy poniżej.

Miłym akcentem Zebrania było wręczenie przez Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność" w Słupsku Grażynę Bojarowską Srebrnych Odznak SKOiW NSZZ ,,Solidarność" zasłużonym związkowcom - Pani Krystynie Walner, Pani Elżbiecie Łyszyk, Pani Darii Kowalczyk, Panu Grzegorzowi Opolskiemu, Pani Irenie Kondej i Pani Luisie Sikorskiej.
Miejscem obrad XII WZD była jak zawsze gościnna Bursa Szkolna przy ul. Szczecińskiej 60
w Słupsku.
                                 Stanowisko WZD

Słupsk, 10.03.2015

Pan Robert Biedroń
Prezydent Miasta Słupska

 

STANOWISKO NR 1 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015 ROKU W SPRAWIE PLANÓW PRZEKSZTAŁCEŃ SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SŁUPSK.

XII Walne Zebranie Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku wyraża niezadowolenie z dotychczasowych działań miasta Słupska w sprawie planów przekształceń placówek oświatowych w bieżącym roku. Krytycznie oceniamy tryb powiadamiania o zamiarze zmian w sieci szkolnej, który następował poprzez lokalne media i incydentalne spotkania z pracownikami i dyrektorami.
Negatywnie odbieramy brak bezpośredniego dialogu z partnerami społecznymi. Domagamy się od władz samorządowych przedstawienia długoterminowej polityki w zakresie restrukturyzacji sieci szkolnej w Słupsku, jasnych kryteriów ewentualnego łączenia i likwidowania szkół i placówek oświatowych. Zwracamy uwagę, że rachunek ekonomiczny czy kalendarz wyborczy nie mogą być głównymi wyznacznikami polityki oświatowej w naszym mieście. Jako reprezentanci środowiska oświatowego żądamy respektowania prawa do uczestniczenia w dyskusjach dotyczących oświaty. Oczekujemy, że Pan Prezydent i Rada Miasta Słupska wezmą pod uwagę argumenty zainteresowanych stron, dokonają wnikliwej, rzetelnej analizy sytuacji uczniów i pracowników szkół, zanim podejmą ostateczną decyzję.

STANOWISKO NR 2 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015.
XII Walne Zebranie Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku apeluje do jednostek samorządu terytorialnego o przeanalizowanie swoich budżetów oświatowych celem zwiększenia środków na przeprowadzanie różnorodnych płatnych zajęć dla dzieci i młodzieży w podległych sobie placówkach, by nie były zmuszone pod koniec roku kalendarzowego wyrównywać niedoszacowane płace nauczycielskie. Widzimy naglącą potrzebę renegocjacji regulaminów płacowych.

STANOWISKO NR 3 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015
XII Walne Zebranie Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku żąda:
• Określenia standardów edukacyjnych obejmujących wszystkie placówki oświatowe niezależnie od organu prowadzącego oraz objęcia Kartą Nauczyciela tych placówek.
• Wynagrodzenia za zajęcia ponadwymiarowe za dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, które nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy zgodnie z § 5 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.).
• Sprzeciwiamy się: modelowi finansowania oświaty, w którym publiczne środki finansowe trafiają do sieci stowarzyszeń lub innych podmiotów nastawionych na czerpanie zysków, kosztem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników szkół.

STANOWISKO NR 4 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015
W SPRAWIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SŁUPSK.
XII Walne Zebranie Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku popiera petycję słupskich pedagogów i psychologów skierowaną do władz miasta w sprawie przywrócenia 20 – godzinnego tygodniowego wymiaru zajęć z uczniami.

STANOWISKO NR 5 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015 W SPRAWIE PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SŁUPSK.

XII Walne Zebrania Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku stanowczo sprzeciwia się ciągłemu obniżaniu warunków pracy i płacy pracowników obsługi i administracji. Przy zmniejszonym zatrudnieniu i wzroście obowiązków, pracownikom tym proporcjonalnie nie zwiększono płac. Niskie stawki zaszeregowania powodują, że wiele osób zarabia poniżej płacy minimalnej.
Delegaci XII WZD widzą konieczność uregulowania tego problemu w układzie zbiorowym pracy.
Przewodniczący WZD POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Dalej >>