Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Szkolenie dla członków Związku

W dniach od 13 - 15.03 2015 r. w Ustce odbyło się szkolenie dla członków Związku pt.,Jak korzystać z prawa?".  Uczestniczyło w nim 25 kursantów, którzy zarówno pogłębiali, jak
i poszerzali swoją wiedzę na temat prawa związkowego, oświatowego, prawa pracy w tym zawiłości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej

10.03.2015 r. obradowało XII Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZZ ,,Solidarność" w Słupsku. Gośćmi 62 delegatów szkół i placówek oświatowych objętych działaniem naszej organizacji związkowej byli: Pani Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Pani Bogna Winiarczyk - Wydział Edukacji oraz Przewodniczący Regionu Gdańskiego Pan Krzysztof Dośla i Przewodniczący Regionu Słupskiego Pan Stanisław Szukała. Dyskusja delegatów i zaproszonych gości dotyczyła przede wszystkim przyszłości słupskiej oświaty, bazy szkolnej, reorganizacji sieci szkolnej, demografii, kondycji finansowej miasta. Delegaci zwracali uwagę na nieprawidłowości i łamanie praw związkowych przez dyrektorów szkół czy unikanie współpracy z przedstawicielami Związku. Krytycznie odnieśli się do szybkich, zaskakujących środowisko oświatowe decyzji o zmianie bazy IV Liceum Ogólnokształcącego i przeniesienia szkoły już w tym roku do ZSO nr 3. Budzi to ogromne obawy pracowników, lęk przed utratą pracy, ale też i smutek z powodu niszczenia dorobku i tożsamości obu szkół. Delegaci podjęli stosowne, adekwatne do dyskusji stanowiska, które Państwu prezentujemy poniżej.

Miłym akcentem Zebrania było wręczenie przez Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność" w Słupsku Grażynę Bojarowską Srebrnych Odznak SKOiW NSZZ ,,Solidarność" zasłużonym związkowcom - Pani Krystynie Walner, Pani Elżbiecie Łyszyk, Pani Darii Kowalczyk, Panu Grzegorzowi Opolskiemu, Pani Irenie Kondej i Pani Luisie Sikorskiej.
Miejscem obrad XII WZD była jak zawsze gościnna Bursa Szkolna przy ul. Szczecińskiej 60
w Słupsku.
                                 Stanowisko WZD

Słupsk, 10.03.2015

Pan Robert Biedroń
Prezydent Miasta Słupska

 

STANOWISKO NR 1 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015 ROKU W SPRAWIE PLANÓW PRZEKSZTAŁCEŃ SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SŁUPSK.

XII Walne Zebranie Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku wyraża niezadowolenie z dotychczasowych działań miasta Słupska w sprawie planów przekształceń placówek oświatowych w bieżącym roku. Krytycznie oceniamy tryb powiadamiania o zamiarze zmian w sieci szkolnej, który następował poprzez lokalne media i incydentalne spotkania z pracownikami i dyrektorami.
Negatywnie odbieramy brak bezpośredniego dialogu z partnerami społecznymi. Domagamy się od władz samorządowych przedstawienia długoterminowej polityki w zakresie restrukturyzacji sieci szkolnej w Słupsku, jasnych kryteriów ewentualnego łączenia i likwidowania szkół i placówek oświatowych. Zwracamy uwagę, że rachunek ekonomiczny czy kalendarz wyborczy nie mogą być głównymi wyznacznikami polityki oświatowej w naszym mieście. Jako reprezentanci środowiska oświatowego żądamy respektowania prawa do uczestniczenia w dyskusjach dotyczących oświaty. Oczekujemy, że Pan Prezydent i Rada Miasta Słupska wezmą pod uwagę argumenty zainteresowanych stron, dokonają wnikliwej, rzetelnej analizy sytuacji uczniów i pracowników szkół, zanim podejmą ostateczną decyzję.

STANOWISKO NR 2 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015.
XII Walne Zebranie Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku apeluje do jednostek samorządu terytorialnego o przeanalizowanie swoich budżetów oświatowych celem zwiększenia środków na przeprowadzanie różnorodnych płatnych zajęć dla dzieci i młodzieży w podległych sobie placówkach, by nie były zmuszone pod koniec roku kalendarzowego wyrównywać niedoszacowane płace nauczycielskie. Widzimy naglącą potrzebę renegocjacji regulaminów płacowych.

STANOWISKO NR 3 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015
XII Walne Zebranie Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku żąda:
• Określenia standardów edukacyjnych obejmujących wszystkie placówki oświatowe niezależnie od organu prowadzącego oraz objęcia Kartą Nauczyciela tych placówek.
• Wynagrodzenia za zajęcia ponadwymiarowe za dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, które nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy zgodnie z § 5 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.).
• Sprzeciwiamy się: modelowi finansowania oświaty, w którym publiczne środki finansowe trafiają do sieci stowarzyszeń lub innych podmiotów nastawionych na czerpanie zysków, kosztem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników szkół.

STANOWISKO NR 4 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015
W SPRAWIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SŁUPSK.
XII Walne Zebranie Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku popiera petycję słupskich pedagogów i psychologów skierowaną do władz miasta w sprawie przywrócenia 20 – godzinnego tygodniowego wymiaru zajęć z uczniami.

STANOWISKO NR 5 XII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW Z DNIA 10.03.2015 W SPRAWIE PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SŁUPSK.

XII Walne Zebrania Delegatów POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku stanowczo sprzeciwia się ciągłemu obniżaniu warunków pracy i płacy pracowników obsługi i administracji. Przy zmniejszonym zatrudnieniu i wzroście obowiązków, pracownikom tym proporcjonalnie nie zwiększono płac. Niskie stawki zaszeregowania powodują, że wiele osób zarabia poniżej płacy minimalnej.
Delegaci XII WZD widzą konieczność uregulowania tego problemu w układzie zbiorowym pracy.
Przewodniczący WZD POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku

"Jak korzystać z prawa"

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność" w Słupsku informuje, że
w porozumieniu z Zarządem Regionu Słupskiego zorganizowała szkolenie dla członków Związku pt.,,Jak korzystać z prawa".
Szkolenie odbędzie się w Ustce w dniach od 13-15 marca 2015 roku.
Rozpoczęcie zajęć w piątek o godz.15.00.
Szczegóły organizacyjne pod nr tel. 604 565 289.

Zaproszenie na szkolenia

Instytut Doskonalenia Nauczycieli NSZZ "Solidarność" zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół na BEZPŁATNE szkolenia:

 1. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń.
  Rola nauczyciela w rozwijaniu zdolności, twórczego potencjału i kreatywności ucznia w szkole.
 2. Rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów - sztuka rozwiązywania zadań konkursowych.
 3. Bezpłatne narzędzia Google Apps w pracy nauczyciela.
 4. Webinarium w pracy nauczyciela / dyrektora.

Zobacz

Obrady Komisji Międzyzakładowej

17.02.2015 r. odbyło sie drugie w tym roku spotkanie Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".  Poza stałymi sprawami omawianymi podczas obrad Komisji, poruszono najbardziej aktualną sprawę - strajki w Polsce, spowodowane gwałtownym przyrostem poziomu biedy w Polsce. Przedstawione zostało również stanowisko NSZZ Solidarność z dnia 5 lutego 2015 r. w tej sprawie.
Przewodnicząca Dorota Bojarowska-Bublej przedstawiła aktualną ofertę szkoleń adresowanych do wszystkich nauczycieli, a realizowanych w ramach działań Instytutu Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku. Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do udziału w szkoleniach u przewodniczących szkolnych Kół (lub - zakładka IDN na www.oswiatasolidarnoscslupsk.pl).

10 marca 2015 r. odbędzie się Walne Zebranie Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Słupsku.


Stanowisko NSZZ "Solidarność" z dn.05.02.2015 r.

Obrady Komisji Międzyzakładowej

Pierwsze w 2015 roku obrady Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ "S"
w Słupsku odbyły się 20 stycznia. Głównym tematem spotkania była aktualna sytuacja
w oświacie, w tym najbardziej bieżące - urlop nauczyciela w czasie ferii zimowych, propozycja zatrudnienia w macierzystej szkole na ten czas składana przez dyrektorów szkół, jak i ważny
w związku z wprowadzanymi zmianami temat tajemnicy służbowej - w jakim zakresie dotyczy funkcjonariuszy publicznych.
Przewodnicząca Dorota Bojarowska-Bublej przekazała przewodniczącym szkolnych Kół świąteczne karty podarunkowe dla dzieci członków Związku.
Przypomniała również o terminie kolejnego spotkania Komisji Miedzyzakładowej - 17.02.2015 r..
 

Życzenia

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Niebo - ziemi, niebu - ziemia
wszyscy - wszystkim ślą życzenia
drzewa - ptakom, ptaki - drzewom
mgnienie wiatru - płatkom śniegu

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze

Niebo - ziemi, niebu - ziemia
wszyscy - wszystkim ślą życzenia
a gdy wszyscy usną wreszcie
noc igliwia zapach niesie

 

Koleżanki i Koledzy !
Dziękuję Wam za kolejny rok wspólnej pracy, za działania w Waszych szkołach i strukturach Naszego Związku.
Składam Wam serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe - ciepła, spokoju, radości, miłych spotkań w gronie rodziny i przyjacół. Niech ten czas napełni Was optymizmem i pozytywną energią.
A w Nowym Roku szczęścia i pomyślności, tak w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Dorota Bojarowska- Bublej

Relacja z pikiety. Protest pracowników oświaty

9 grudnia br. przeprowadzona została akcja protestacyjna przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Zapraszamy na stronę KSOiW, tam zamiszczona została pełna relacja z pikiety.

Relacja z akcji protestacyjnej

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Dalej >>