Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Wrześniowe obrady

10.09.2019 r. obrady:

od godz.10.00 - Prezydium

od godz.12.30 - MKPOiW.

Podzas spotkania należy zgłosić uczestników (i dokonać wpłaty) "Pieszej wędrówki pracowników oświaty"  (odbędzie się 21.09.2019 r.).

Komunikat z obrad KSOiW w Warszawie

Ocena stopnia realizacji podpisanego z rządem w dniu 7 kwietnia 2019 r. porozumienia to główny temat, którym zajmowała się Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, obradująca 28 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Stwierdzono, że nie wszystkie punkty porozumienia są spełnione. Realizowana jest aktualna podwyżka płac od 1 września 2019 r. Stanowczy protest wzbudza opieszałość w dotrzymaniu punktu VI porozumienia - prac nad nowym systemem wynagradzania. Ministerstwo nie przygotowało również zmian legislacyjnych w celu odbiurokratyzowania pracy nauczycieli. Złamaniem postanowień porozumienia jest także brak prawnego zagwarantowania dodatku za wychowawstwo w wysokości min. 300 zł dla wszystkich nauczycieli pełniących tę funkcję. Rada podjęła stanowiska w sprawach: - płac nauczycieli w 2020 r. - sytuacji nauczycieli stażystów od 1 września 2019 r. - wychowawców placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej - szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów. Prezes IPN przedstawił bieżącą sytuację stowarzyszenia.

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/j3/index.php?option=com_content&view=article&id=601:komunikat-z-brad-ksoiw-w-warszawie&catid=166&Itemid=840&lang=pl

Zaproszenie

Co dalej z wychowawstwem?

Ministerstwo Edukacji Narodowej odnosząc się do żądań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. między „Solidarnością” i rządem, a w szczególności naszych pytań w przedmiocie dodatku za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie.

W swoim piśmie MEN powołuje się na uchwaloną 13 czerwca br. ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela i stwierdza, że nie ograniczono żadnej grupie nauczycieli prawa do dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. W ustawie określono natomiast minimalną kwotę tego dodatku. Doprecyzowując przepis w znowelizowanej Karcie Nauczyciela dodano art. 34a: Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Do czasu nowelizacji Karty Nauczyciela uprawnienie do dodatku za wychowawstwo wynikało z par. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia MEN z 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (…). Zdaniem MEN oba przepisy odnoszą się do nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Resort edukacji w swoim piśmie dodaje, że w związku z różną interpretacją użytego w przepisie sformułowania „wychowawcy klasy” oraz utrwalonego orzecznictwa sądów, zgodnie z którym określenie „wychowawca klasy” , użyte w par. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia , obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu, a także biorąc pod uwagę postulaty zgłaszane podczas prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, podjęto decyzję o nowelizacji powyższego rozporządzenia, w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do dodatku funkcyjnego”. MEN przywołuje również projekt nowego rozporządzenia z 9 lipca br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, w którym wskazano, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Projekt ten został skierowany do konsultacji społecznych. MEN konkluduje, że po wejściu rozporządzenia w życie organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określą wysokość dodatku z tego tytułu w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagrodzenia. Przypomnijmy, że KSOiW NSZZ „S” dopominała się o zagwarantowanie wyeliminowania procederu dyskryminowania pracowników oświaty ze względu na sposób finansowania danej placówki. To ponaglenie ze strony Krajowej Sekcji jest reakcją na nieodpowiedzialne i szkodliwe w stosunku do całego środowiska oświaty słowa przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiocie dodatku za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli. Publiczne twierdzenie, że przyznanie wspomnianego dodatku jest de facto uzależnione od dobrej woli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ze względu na fakt, iż prowadzenie przedszkoli jest „zadaniem własnym gminy” jest w naszej ocenie sprzeczne z zawartym porozumieniem i powszechnie obowiązującym prawem.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Zniżki na ubezpieczenia w PZU dla członków "Solidarności"

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.

szczegóły poniżej:

https://www.tysol.pl/a34056-Znizki-na-ubezpieczenia-w-PZU-dla-czlonkow-Solidarnosci?fbclid=IwAR2toWTC30uvIXaQaC6X3OqFReSPuRIprQwsSonSSquLGQttW20csEXAvg4

Spotkanie „Solidarności” z ministrem Piontkowskim

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski spotka się dziś z „Solidarnością”. Z ramienia Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w rozmowach uczestniczyć będą Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW, Jerzy Ewertowski, przewodniczący zespołu finansowego i Ewa Roszyk, członek Prezydium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Nasz Związek chce rozmawiać o założeniach zmiany systemu wynagradzania, według którego wynagrodzenia nauczycieli miałyby być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Przypomnijmy, w porozumieniu zawartym 7 kwietnia między „Solidarnością” a rządem jest zapewnienie, że nowy system będzie obowiązywał od 2020 roku.

Olga Zielińska dla PAP: Olga Zielińska, rzecznik Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", podkreśla, że dla związku najważniejszym tematem rozmów będzie zmiana systemu wynagradzania nauczycieli. - Mamy przygotowaną naszą koncepcję, według której wynagrodzenia nauczycieli miałyby być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej - mówi rzecznik.

Obrady MKPOiW

Czerwcowe obrady Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania miały charakter podsumowania działalności w roku szkolnym 2018/2019 oraz podjęcia wstępnych decyzji w sprawch organizacyjnych związanych z kolejnym rokiem szkolnym i podkreślenia szczególnej daty obrad, czyi 4.06.2019 r. Podczas spotkania poruszone zostały sprawy planowanych zmian w oświacie wynikających z podpisanego porozumienia przez NSZZ "Solidarność" i MEN. Pierwsze z ustaleń planowanego spotkania z okazji DEN dały propozyzcję wspólnego wyjazdu do Sztokholmu, wszelkie informacje dotyczące wyjazdu zamieszczone są w kolejnej informacji. Przewodnicząca Dominika Korzeniowska-Gudyn podziękowała za wspólpracę i  działanie na rzecz innych członków Związku, jednocześnie zachęcała do jeszcze większej aktywności w tym zakresie. Złożyła również życzenia bezpiecznego i udanego odpoczynku oraz dobrego startu w nowy rok szkolny.

Kolejne spotkanie MKPOiW 10.09.2019 r.

Wystąpienie członka Prezydium KSOiW - Moniki Ćwiklińskiej - 30 kwietnia 2019 r.

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>