Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Walne Zebranie Delegatów

Walne Zebranie Delegatów odbedzie się 10.03.2020 r., rozpoczęcie obrad o godz. 9.00.

W tym roku spotykamy się w innym niż dotychczas miejscu: "Browaria", ul. Jedności 4/5.

Wycieczka z okazji DEN do Berlina i Poczdamu

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 Marca 2020 (niedziela) w Słupsku w tym dniu – odbędzie się o godz. 18.00 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE pw. ŚW. JACKA, a  po mszy X MARSZ PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH. Trasa ul. Dominikańska, Jagiełły, Łajming, Pl. Zwycięstwa.

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku w dniach 12 – 13 lutego 2020 roku

W dniach 12 i 13 lutego 2020 roku w Płocku obradowała Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Rada po raz kolejny wyraziła żądanie realizacji punktu VI. Porozumienia podpisanego między Rządem RP a NSZZ „Solidarność” w dniu 7 kwietnia 2019 r. Punkt ten dotyczy opracowania i uzgodnienia ze związkami zawodowymi nowego systemu wynagradzania nauczycieli od 2020 roku. Przewodniczący Ryszard Proksa podkreślił, że niewypełnienie przez stronę rządową podjętego zobowiązania, spowodowało spłaszczenie stawek minimalnego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zdecydowana większość członków Rady opowiedziała się za koniecznością gruntownej nowelizacji ustawy Karta nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przedstawiciele regionalnych sekcji oświaty i wychowania z całego kraju wskazywali na liczne nieprawidłowości pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych, a także na niepokojące zjawisko wywierania presji na ich pracę przez Rzecznika Praw Dziecka i niektórych kuratorów oświaty. W związku z tym, że przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie wymaga szerokiej związkowej debaty, a prace w Zespole do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty przy MEN są w toku, Rada zdecydowanie opowiedziała się za usunięciem w całości ust. 2a Art. 75 KN. Członkowie Rady sygnalizowali problemy i nieprawidłowości dotyczące: powoływania komisji antymobbingowych w placówkach oświatowych, tworzenia tzw. „IPET-ów”, funkcjonowania edukacji włączającej, wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe, a także wprowadzania centrów usług wspólnych przez samorządy. Ponownie wskazali na konieczność ustalenia właściwego miejsca i roli rodziców w systemie oświaty. Rada KSOiW podtrzymała przyjęte przed wieloma laty i ciągle aktualne postulaty przywrócenia Art. 88 KN dającego możliwość odchodzenia na emeryturę po 30 latach pracy oraz objęcia przepisami KN wszystkich nauczycieli. W drugim dniu gościem obrad był Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, który odpowiadał na liczne pytania członków Rady. Na stronie internetowej KSOiW zostanie zamieszczona relacja z przebiegu tej debaty. Kolega Leszek Brzeski przedstawił projekt organizacji 800-kilometrowej Narodowej Sztafety Wolności i Solidarności im. Jana Pawła II z Giewontu do Gdańska z okazji 40 rocznicy powstania naszego Związku. Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 rok i uchwaliła plan finansowy na 2020 rok.

spotkanie z Ministrem Edukacji

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Obrady MKPOiW

18.02.2020 r. (wtorek)

obrady Prezydium, a od godz. 12.30 Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku.

Bądź w ruchu!

Komunikat ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

W dniu 29 stycznia 2020 r. w MEN odbyło się spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali w nim: Monika Ćwiklińska, Tomasz Gryczan i Henryk Domian. Tematem posiedzenia było omówienie propozycji zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Przedstawiciele ministerstwa przypomnieli, jakich zmian prawnych dokonano w ww. przepisach w 2016 i 2019 roku i czym były one podyktowane. Następnie podano dane statystyczne dotyczące liczby postępowań dyscyplinarnych W dalszej części spotkania przedstawiciele związków zawodowych i samorządów dyskutowali na temat propozycji zmian przepisów, jakie dotarły do MEN (w załączeniu fotografie prezentowanych slajdów oraz materiał do dyskusji przekazany przez ministerstwo). Henryk Domian powołując się na swoje 30-letnie doświadczenie w pracy przy ok. 200 sprawach wskazał na liczne patologie w pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych, zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat. Zauważył, że istniejące aktualnie przepisy są w dużej mierze wykorzystywane do pozbywania się niewygodnych nauczycieli lub dyrektorów. Stwierdził, że jeśli przepisy te miałyby obowiązywać w takim jak dziś kształcie, to właściwszym byłoby ich uchylenie w całości. Tomasz Gryczan przedstawił stanowisko KSOiW odnosząc się do poszczególnych propozycji zawartych w materiale. Negatywnie ocenił rozdział 10 ustawy Karta nauczyciela jako sprzeczny z zasadami techniki prawodawczej, a procedurę odpowiedzialności dyscyplinarnej określił jako zbyt obszerną i skomplikowaną. Wskazał na nielogiczność zapisu ust. 2 w art. 75 KN i skrytykował przepis ust. 2a jako mechanizm bezrefleksyjnej denuncjacji nauczyciela do rzecznika dyscyplinarnego w sytuacji podejrzenia popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Wyraził zdanie, że w przypadku pozostawienia ww. przepisów ust. 2a art. 75, należy wydłużyć czas w celu rozpoznania sprawy przez dyrektora lub organ prowadzący. Mecenas Gryczan negatywnie ocenił propozycję rozszerzania katalogu kar określonych w art. 76 KN. W związku z tym, że podczas spotkania omówiono tylko 4 pierwsze propozycje przedstawionego materiału, dalszą dyskusję przeniesiono na kolejne spotkanie, które odbyć ma się nie wcześniej, niż za dwa tygodnie. (prezentacja) Minister D. Piontkowski zwrócił się do obecnych stron dyskusji o przygotowanie propozycji katalogu przewinień dyscyplinarnych i adekwatnych do nich kar. Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” dementuje nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez niektóre media. Oświadczamy, iż w styczniu br. nie odbyła się Rada KSOiW i nie zostały przyjęte żadne stanowiska Krajowej Sekcji w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Takie stanowiska będą przyjęte podczas pierwszego w 2020 roku posiedzenia Rady KSOiW w Płocku 12 lutego. Nieprawdziwa jest również informacja o tym, że KSOiW przedłożyła ministerstwu edukacji propozycję likwidacji Rozdziału 10 KN statuującego odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli, a niekorzystne zmiany prawne czyli art. 75 KN ust. 2a są konsekwencją podpisanego porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy NSZZ „S” a rządem RP, co sugerował w swoich wystąpieniach podczas obrad Zespołu wiceprezes ZNP K. Baszczyński.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Informacja Ministra na temat planowanych działań w zakresie oświaty. Sejm 15.01.2020 r.

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dalej >>